دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر مجتبی میران

2- دکتر کامران صفوی

3- دکتر شهرام ذوالقدر

4- دکتر شکیبا شقاقی

5- دکتر امرالله کازرونی

6- دکتر سهیل کاظملو

7- دکتر شمیسا حامدی

8- دکتر پریسا رضایی

9- دکتر حسین رحمنی

10- دکتر کریم مستوفی

11- دکتر شهین شیری

12- دکتر سید جلال رسولی

13- دکتر مهران شادفر

14- دکتر هومن طاهری

15- دکتر طاهر ابراهیمی